Všeobecné Obchodní Podmínky

 

I. Definice pojmů a úvodní prohlášení

 1. Provozovatel je právnická osoba LadAnto Agency.cz, s.r.o., IČ: 09667407, sídlem č.p. 130, 569 05 Bělá nad Svitavou, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pod spisovou značkou 46640.

 2. Tyto podmínky použití upravují práva a povinnosti všech uživatelů při využívání služeb poskytovaných provozovatelem prostřednictvím této stránky a aplikace na ní umístěné. Zejména pak upravují právní vztahy mezi Provozovatelem, Studenty a Lektory vyplývající ze Smlouvy o zprostředkování.

 3. Ladanto.cz je internetová stránka a portál provozována provozovatelem. Účelem této internetové stránky je být prostorem inzerce pro lektory a studenty a prostorem sloužícím ke zprostředkování doučování. Na této internetové stránce je umístěna webová aplikace sloužící k naplnění účelu tohoto prostoru.

 4. Uživatel je označení pro osobu, která si zaregistrovala účet za účelem užívání těchto stránek či aplikace na nich umístěných. Uživatel může být studentem, nebo lektorem. Účet je uživatelský účet vzniklý registrací uživatele na výše specifikované stránce, resp. ve výše specifikované aplikaci.

 5. Student je fyzická osoba, která má zájem o zprostředkování doučování své osoby či si chce sama vyhledat doučování lektorem na stránkách či pomocí aplikace.

 6. Lektor je fyzická osoba, která má zájem o zprostředkování doučování studentů či si chce sama vyhledat studenty. Lektor nabízí doučování dopředu dohodnutou cenu, resp. odměnu.

 7. Zákonný zástupce je fyzická osoba, která je zákonným zástupcem studenta mladšího osmnácti let dle příslušných právních předpisů.

 8. Spotřebitel je fyzická osoba, která využívá služeb provozovatele, a která při uzavírání a plnění smluv na základě těchto podmínek nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 9. Uživatel, který není spotřebitelem či podnikatel je fyzická osoba, která při využívání služeb provozovatele jedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti.

 10. Služby jsou služby poskytované provozovatelem prostřednictvím stránek či aplikace, dále prostřednictvím služby skype a také prostřednictvím portálu ladanto.cz a jeho technickými prostředky. Součástí služeb je kromě zajištění příležitosti k doučování (viz smlouva o zprostředkování), rovněž zajištění samotného doučování využitím služby skype, zajištění realizace korespondenčních úkolů, plánování hodin, testů, certifikátů a reportů.

 11. Smlouva o zprostředkování doučování je smlouva, kterou uzavírá provozovatel a student, jejímž předmětem je závazek provozovatele obstarat studentovi příležitost najít si vhodného lektora a rovněž obstarat pro studenta příležitost uzavření smlouvy o doučování s příslušným lektorem, a dále smlouva, kterou uzavírá provozovatel a lektor, jejímž předmětem je závazek provozovatele obstarat lektorovi příležitost najít si vhodného studenta se zájmem o doučování a rovněž obstarat pro lektora příležitost uzavření smlouvy o doučování s příslušným studentem. Smlouva o zprostředkování je bezúplatná. Smlouva o zajištění doučování je smlouva, kterou uzavírá provozovatel a student, jejímž předmětem je závazek provozovatele zajistit prostřednictvím svých služeb pro studenta virtuální prostřední pro elektronické doučování s vybraným lektorem a dále závazek vést mu za tímto účelem virtuální účet, z nějž bude samotné doučování lektorovi hrazeno. Dále je smlouva o zajištění doučování smlouvou, kterou uzavírá provozovatel a lektor s tím, že předmětem je závazek provozovatele zajistit prostřednictvím svých služeb pro lektora virtuální prostředí pro elektronické doučování vybraného studenta a dále závazek vést mu za tímto účelem virtuální účet, na nějž mu bude hrazeno studentem doučování. Smlouva o zajištění doučování je pro studenta bezúplatná a pro lektora úplatná s tím, že lektor je povinen hradit provozovateli provizi z odučených hodin způsobem a ve výši uvedenými níže. Smlouva o doučování je smlouva, kterou uzavírají student s lektorem, jejímž předmětem je závazek lektora poskytnout studentovi doučování a závazek studenta uhradit za to lektorovi odměnu s tím, že úhrada odměny bude provedena prostřednictvím virtuálních účtů popsaných výše, a to způsobem specifikovaných v těchto podmínkách níže.

 12. Virtuální účet je evidence finančních prostředků náležejících konkrétnímu uživateli, které se nacházejí na bankovním účtu provozovatele. Prostřednictvím virtuálního účtu hradí student odměnu lektorovi za odučené hodiny. Virtuální účet lektora je pak souhrnem odměn za odučené hodiny studentům.

 13. Plán výuky je seznam aktuálně naplánovaných hodin výuky, který je uživatelům dostupný prostřednictvím jejich účtu.

 14. Služby provozovatele se při jejich poskytování a využívání řídí především těmito podmínkami. Tyto podmínky se použijí na veškeré smluvní vztahy mezi provozovatelem, studenty a lektory. Práva a povinnosti se v rozsahu neupraveném těmito podmínkami řídí příslušnými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

II. Registrace uživatele a správa účtu

 1. Uživatel si musí vytvořit profil a s ním spojený účet (registrovat se). Bez registrace není užívání stránek či aplikace možné. Registrace je bezplatná.

 2. Každý uživatel je oprávněn registrovat jen jeden účet. Poručení tohoto ustanovení je považováno za hrubé porušení povinností. Lektor může být jen osoba ve věku osmnáct let a více. Student může být jakákoliv osoba, jejíž rozumové schopnosti dostačují k využívání služeb provozovatele s tím, že student ve věku osmnáct a více let má plnou kontrolu nad svým účtem. Student ve věku nižším osmnácti let je povinen uvést svého zákonného zástupce.

 3. Registrací uživatel souhlasí s těmito Podmínkami a se zpracováním osobních údajů pro účely realizace práv a povinností souvisejících s užíváním stránek a aplikace.

 4. Pro účely registrace musí každý uživatel do registračního příslušného formuláře uvést tyto údaje:

  • E-mailovou adresu,

  • Jméno a příjmení,

  • Svůj účet ve službě skype,

  • Adresu bydliště,

  • Rok narození,

  • Pohlaví,

  • Informaci o dosaženém vzdělání,

  • Certifikát nebo potvrzení ze školy o dosaženém vzdělání, vysvědčení, či potvrzení o probíhajícím studiu,

  • Heslo pro přístup do portálu,

  • Titul před i titul za

a vytvořit si heslo. Uživatel prohlašuje, že informace, které uvede do tohoto formuláře jsou pravdivé. Poručení tohoto ustanovení je považováno za hrubé porušení povinností.

 1. Pro účely vytvoření plnohodnotného profilu vyžaduje provozovatel od lektora dále i níže uvedené povinné údaje. Bez doplnění těchto údajů bude účet provozovatelem smazán:

  • IBAN bankovního účtu pro vyplácení prostředků,

  • portrétní fotografii,

  • určení doučovaných předmětů

  • případně žádost o přidání předmětu do seznamu

Po registraci dojde k ověření e-mailového účtu a lektorovi bude zaslán vzor čestného prohlášení, který lektor vyplní a zašle zpět provozovateli. Po splnění těchto podmínek bude účet aktivován. Až aktivovaný účet může využívat služeb provozovatele nabízeným lektorům.

Lektor může rovněž doplnit tyto nepovinné informace:

 1. svoje vysokoškolské tituly,

 2. cenu (pro doučování jednoho studenta, pro doučování třídy dvou až deseti studentů zaráz, pro doučování třídy více jak deseti studentů), preferované časy výuky,

 3. Lektor bere na vědomí, že vytvoření účtu na stránce je podmíněno vložením portrétní fotografie. K této fotografii musí mít lektor autorská práva či svolení autora k užití. Fotografie nesmí porušovat právní předpisy, nesmí být v rozporu s dobrými mravy, zejména se pak nesmí jednat o erotickou či pornografickou fotografii. Fotografie dále nesmí obsahovat kontaktní údaje, či odkazovat na způsob jejich získání. Portrétní fotografie, která nebude splňovat výše uvedená kritéria bude provozovatelem smazána. Poručení tohoto ustanovení je považováno za hrubé porušení povinností.

 4. Pro účely vytvoření plnohodnotného profilu studenta ve věku osmnácti let a staršího postačují údaje uvedené pod bodem 4. Po registraci dojde pouze k ověření e-mailového účtu a tím bude účet aktivován. Pro účely vytvoření plnohodnotného profilu vyžaduje provozovatel od studenta mladšího osmnácti let sdělení informací o tom, kdo je jeho zákonný zástupce a dále dojde k ověření e-mailového účtu. Po splnění těchto podmínek bude účet aktivován.

 5. Pro účely vytvoření profilu zákonného zástupce vyžaduje provozovatel údaje uvedené pod bodem 4. Od zákonného zástupce potřebuje provozovatel dále sdělení informací o tom, čí je zákonný zástupce. Po registraci dojde pouze k ověření e-mailového účtu. Po splnění těchto podmínek bude účet aktivován.

 6. Provozovatel si vyhrazuje právo upravit, zablokovat nebo zrušit účet uživatele, a to i bez udání důvodu, zejména pak pokud je tento účet v rozporu s těmito podmínkami, právními předpisy či dobrými mravy.

 7. Uživatel má právo editovat a upravovat svůj účet za podmínky dodržení právních předpisů, dobrých mravů a těchto podmínek. Zákonný zástupce má tytéž práva vůči účtu zastoupeného studenta.

 8. Uživatel může kdykoliv požádat provozovatele o zrušení účtu. Provozovatel následně účet uživatele zruší. Zákonný zástupce má totéž právo vůči účtu zastoupeného studenta. V případě, že o zrušení účtu požádá student či jeho zákonný zástupce a bude-li mít nějaké prostředky na svém virtuálním účtu, budou tyto prostředky vráceny v nejbližším výplatním termínu studentovi zpět s tím, že z těchto prostředků bude před jejich vrácením stržena odměna lektorům za odučené hodiny. V případě, že o zrušení účtu požádá lektor a bude-li mít nějaké prostředky na svém virtuálním účtu, budou tyto prostředky vyplaceny v nejbližším výplatním termínu lektorovi s tím, že z těchto prostředků bude před vyplacením stržena provize zprostředkovatele dle těchto podmínek a dále z nich budou před vyplacením vráceny prostředky studentům za schválené reklamace, omluvy a podobně.

 

III. Užívání stránek a aplikace

A. Užívání stránek a aplikace lektory:

 1. Využívání služeb, stránky či aplikace je pro lektory úplatné, a to za podmínek a způsobem uvedeným v části o platbách za doučování a provizi provozovatele.

 2. V případě, že lektor není aktivní a neodpovídá na poptávky studentů, je provozovatel oprávněn profil lektora deaktivovat (profil není viditelný pro veřejnost, ale je možné jej obnovit), nebo profil zrušit, aby si studenti mohli efektivně vybírat mezi aktivními lektory.

 3. Lektor může reagovat s nabídkou na poptávku studenta.

 4. Lektor může zakládat virtuální třídy a do těch zvát studenty.

 5. Lektor může vytvářet kurzy a testy.

 6. Lektor může plánovat výuku v rámci sestavení studijních plánů tříd a předmětů. Takto naplánovaná výuka se zobrazí v kalendáři na profilu lektora, a to za účelem zefektivnění výběru lektorů studenty s ohledem na jejich vytíženost a kapacity

 7. Lektor je povinen evidovat absenci (docházku) u odučených hodin, neevidovaná docházka nebude zaúčtována a prostředky zůstanou v blokaci.

 8. Lektor může v rámci svého profilu uveřejňovat bezplatně studijní materiály pro studenty které vyučuje. Je-li studijní materiál dílem lektora, považuje se za jeho autorské dílo. Lektor je povinen mít povolení ke zveřejnění studijního materiálu, který není jeho autorským dílem. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za absenci tohoto povolení. V případě, že držitel autorských práv vyzve ke smazání takového díla, provozovatel tak učiní. Provozovatel si vyhrazuje právo vymazat studijní materiály porušující tyto podmínky, právní předpisy či dobré mravy.

 9. Uživatelé berou na vědomí, že publikovat studijní materiály je možné pouze pro potřeby studentů užívajících stránky a aplikaci. Zakazuje se zpoplatnit přístup k nahraným studijním materiálům jakýmkoliv způsobem.

 

B. Užívání stránek a aplikace studenty:

 1. Využívání služeb, stránky či aplikace je pro studenty bezplatné. Samotné doučování je zpoplatněno dle sazeb lektora, kdy informace o cenách jsou uvedeny v profilu každého aktivního lektora.

 2. Student může při hledání doučování procházet profily lektorů, vyhledávat mezi těmito profily a poptávat u aktivních lektorů doučování.

 3. Student může kontaktovat vybraného lektora přímo prostřednictvím odpovědi na reakci lektora na poptávku, či v rámci naplánovaných hodin lektora nebo zprávou v profilu lektora.

 4. Student může absolvovat testy a kurzy vytvořené lektorem. Za úspěšné absolvování kurzu či testu je po lektor povinen vystavit studentovi certifikát či potvrzení o absolvování. Vystavené certifikáty či potvrzení může student stáhnout na stránce.

 5. Student může lektora hodnotit, a to na základě kritérií v dotazníku, který nalezne v profilu lektora. Hodnocení je možné udělit pouze jednou za každý předmět lektora.

 6. Student může neabsolvovanou hodinu reklamovat v plánu výuky.

 7. Student může bezplatně stahovat a číst studijní materiály lektorů, k jejichž výuce je přihlášen.

 8. Studijní materiály jsou určeny výhradně ke studiu a je zakázáno je dále šířit.

 9. Student se může přihlásit k doučování, testům, kurzům či jiným aktivitám naplánovaným vybraným lektorem pouze v případě, že má na svém virtuálním účtu dostatek prostředků k úhradě ceny doučování, či těchto jiných aktivit. V případě, že se k doučování či jiné aktivitě přihlásí, provozovatel mu zablokuje prostředky v hodnotě tohoto doučování či jiné aktivity, a to až do jejich stržení ve prospěch lektora (s odečtením provize provozovatele), zrušení přihlášení k doučování či jiné aktivitě studentem, do vyřízení případné reklamace, či do naplnění jiného důvodu pro blokování dle těchto podmínek.

 

IV. Práva a povinnosti provozovatele a uživatelů

 1. Provozovatel bude poskytovat služby s náležitou odbornou péči.

 2. Provozovatel si vyhrazuje právo odstavit stránky či aplikaci z technických důvodů, a to i bez předchozího upozornění.

 3. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit, upravovat a vylepšovat služby, stránku a aplikaci, a to i bez předchozího oznámení.

 4. Provozovatel neodpovídá za příspěvky a komunikaci uživatelů, a to jak z hlediska formy, tak z hlediska obsahu. Provozovatel neodpovídá za chyby či nepravdivé údaje uvedené uživateli, či za škodu z takovýchto chyb a údajů vzniklou.

 5. Uživatelé mají povinnost dbát těchto podmínek, právních předpisů a dobrých mravů. Uživatelé mají v rámci toho zejména zakázáno:

  • používat vulgarismy či jinou verbální či neverbální komunikaci, která je svou formou či obsahem vulgární, či v rozporu s dobrými mravy nebo právními předpisy,

  • uvádět nepravdivé, matoucí či urážlivé údaje o sobě či jiné osobě,

  • propagovat násilí, nesnášenlivost či jakkoliv podněcovat k nenávisti na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnosti nebo k etnické skupině, propagovat kruté či nelidské zacházení, propagovat porušování právních předpisů, propagovat alkoholismus, užívání tabákových či obdobných výrobků, drog či jiných omamných nebo psychotropních látek, ohrožovat fyzický, psychický, morální či jiný vývoj nezletilých, čířit jakoukoli pornografii, propagovat jakoukoliv politickou stranu či hnutí, či jinak porušovat veřejný pořádek, právní předpisy či dobré mravy,

  • zasahovat do programovacího kódu stránky či aplikace, přetížit tuto stránku či aplikaci,

  • předávat si kontaktní údaje v jakékoliv formě tak, aby se mohli spojit mimo rámec stránky či aplikace, či jinak obcházet práva a nároky provozovatele.

 6. Provozovatel si vyhrazuje právo po předchozím oznámení zablokovat či zrušit účet uživatele z důvodu porušování těchto podmínek, právních předpisů a dobrých mravů, a to zejména, nikoliv však výlučně, pro nevhodné a urážlivé jednání uživatele vůči dalším uživatelům či provozovateli, respektive jeho zaměstnancům a spolupracovníkům.

 7. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky. Oznámen o změně podmínek bude učiněno na stránkách či prostřednictvím aplikace. Uživatel je oprávněn navrhovanou změnu podmínek odmítnout. V takovém případě vzniká uživateli právo vypovědět smlouvy vzniklé na základě těchto podmínek a smlouvy související. Výpověď učiní uživatel elektronicky prostřednictvím účtu nebo e-mailu uvedeného při registraci. Po učinění výpovědi provozovatel zruší uživateli účet. V případě, že dojde ke zrušení účtu studenta a bude-li mít student nějaké prostředky na svém virtuálním účtu, budou tyto prostředky vráceny v nejbližším výplatním termínu studentovi zpět s tím, že z těchto prostředků bude před jejich vrácením stržena odměna lektorům za odučené hodiny. V případě, že o zrušení účtu požádá lektor a bude-li mít nějaké prostředky na svém virtuálním účtu, budou tyto prostředky vyplaceny v nejbližším výplatním termínu lektorovi s tím, že z těchto prostředků bude před vyplacením stržena provize zprostředkovatele dle těchto podmínek a dále z nich budou před vyplacením vráceny prostředky studentům za schválené reklamace, omluvy a podobně. V případě, že uživatel smlouvy nevypoví do 15 dnů od oznámení změny podmínek, má provozovatel za to, že se změnou podmínek souhlasí.

 8. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že platné a účinné je aktuální znění podmínek zveřejněné na stránkách, přičemž změny těchto podmínek nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetové stránce www.ladanto.cz.

 9. Provozovatel si vyhrazuje právo kontroly a přístupu k veškeré komunikaci probíhající mezi uživateli. Provozovatel je oprávněn tuto komunikaci přerušit či deaktivovat pokud je v rozporu s dobrými mravy, právními předpisy či těmito podmínkami

 10. Komunikace mezi uživateli probíhá výhradně přes stránku, aplikaci či prostřednictvím souvisejících služeb. Tato stránka, aplikace a související služby nejsou určeny ke zprostředkování kontaktu mezi uživateli a není ani dovoleno, aby si uživatele jejich prostřednictvím kontaktní údaje vyměňovali.

 11. Provozovatel si vyhrazuje právo zablokovat účet, jenž bude zdrojem nepřiměřeně velkého počtu požadavků na doučování, či nabídek doučování od téže osoby, případně blokovat jakékoliv požadavky či nabídky na doučování v případě, že půjde o velký počet požadavků či nabídek od téže osoby (bude se tedy jevit jako spam).

 

V. Platby za doučování a provize Provozovatele

 1. Lektorovi za odučené hodiny náleží odměna dle aktuálního ceníku.. Z této odměny se strhává provize provozovatele ve výši dle ceníku.

 2. Po odučení hodiny, jednotlivce, skupiny nebo třídy a záznamu absencí provozovatel převede prostředky odpovídající odměně lektora, ponížené o provizi provozovatele, z virtuálního účtu studena či studentů na virtuální účet lektora. Tyto prostředky zůstávají v blokaci pro případ reklamace studentem či studenty, a to do pátku následujícího po uběhnutí lhůty pro reklamace, kdy jsou automaticky odeslány bankovním převodem na IBAN účet lektora. V případě, že student nebo studenti výuku reklamují, budou prostředky blokovány až do vyřízení reklamací. Výplata těchto prostředků nastane po ukončení reklamačního řízení následující pátek.

 3. V případě kladného vyřízení reklamace ze strany lektora jsou prostředky vráceny na virtuální účet studenta bez nároku na provizi provozovatele.

 4. V případě zrušení účtu studenta, jsou zbylé prostředky vráceny na IBAN účet studenta po odečtení odučených a nereklamovaných hodin.

 5. Uživatelé berou na vědomí, že veškeré platby probíhají prostřednictvím automatizovaných hromadných plateb vždy v pátek. Konkrétní platba se tedy provede v pátek následující poté, co dojde ke skutečnosti tuto platbu podmiňující (zrušení účtu, uběhnutí lhůty, vyřízení reklamace atp.).

 

VI. Další podmínky fungování stránek ladanto.cz

 1. Provozovatel informuje uživatele o důležitých událostech týkajících se stránek, aplikace či jeho účtu, virtuálním účtu či o jeho sjednávaných a sjednaných smluvních vztazích s dalšími uživateli. Toto informování se děje prostřednictvím notifikací, kdy notifikace provozovatel zasílá na e-mail uživatele uvedený při registraci.

 2. Lektor je notifikován v případech:

 1. aktualizací stránek či aplikace

 2. změn podmínek

 3. poptávky studentů, a to opakovaně, pokud v určité lhůtě neodpoví

 4. odpovědi studentů

 5. neaktivity po určitou dobu

 1. Student a případně jeho zákonný zástupce je notifikován v případech:

 1. aktualizace stránek či aplikace

 2. změn podmínek

 3. nabídky doučování

 4. odpovědi lektora

 5. skutečnosti, že lektor neodpověděl, neodpoví-li se v určité lhůtě

 1. Provozovatel nemá rovněž žádnou odpovědnost za kvalitu doučování a jeho výsledek. Případné reklamace za kvalitu doučování je nutno ze strany studentů adresovat příslušným lektorům.

 2. Provozovatel je odpovědný toliko za škodu způsobenou porušením jeho vlastních povinností vyplývajících z těchto podmínek. Maximální výše uplatnitelné škody je omezena celkovou cenou služby, v rámci jejíhož poskytování došlo k porušení povinnosti provozovatele.

 3. Uživatelé a provozovatel se zavazují, že vzájemné spory budou řešit primárně dohodou. Nebude-li možné dohody dosáhnout, obrátí se na příslušný soud.

 4. Spotřebitel má v případě sporu možnost obrátit se na Českou obchodní inspekci, jakožto alternativního řešitele sporu, za účelem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Spotřebitel není povinen této možnosti využít. Více informací je možné najít na stránkách https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

 

VII. Ochrana osobních údajů a cookies

 1. Soubory "cookies" jsou textové soubory, ukládané do koncového zařízení Uživatele. Soubory „cookies“ webu a aplikaci umožňují zaznamenat informace o uživatelově návštěvě webu, nastavení jeho prohlížeče, jazyk, který preferujete a další informace potřebné pro plynulost chodu webu, aplikace a poskytovaných služeb. Budoucí návštěva stránky tak může být rychlejší a plynulejší. Bez souborů „cookies“ by bylo prohlížení webu a užívání aplikací složitější a pomalejší. Soubory „cookies“ mimo jiné pomáhají přizpůsobit nabídku stránek potřebám uživatele.

 2. Při návštěvě stránky se uživateli zobrazí informace o tom, že při poskytování služeb jsou používány soubory „cookies“, a že  používáním stránky a aplikace uděluje uživatel souhlas s používáním těchto souborů. Pokud souhlas uživatel neudělí, tak se některé části stránky nebudou zobrazovat správně, jejich prohlížení bude složitější a nebude se zobrazovat personalizovaná nabídka služeb.

 3. Používání souborů „cookies“ neznamená automaticky, že uživatel poskytuje provozovateli osobní údaje. V případě, že uživatel své osobní údaje poskytne (zejména pro účely poskytování služeb), může dojít k propojení osobních údajů uživatele s informacemi obsaženými v souborech „cookies“, avšak jen pro potřeby zkvalitnění služeb a jejich individualizaci požadavkům a potřebám uživatele.

 4. Osobní údaje, které jsou ukládány dle předchozího odstavce jsou: data v uživatelském účtu (jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, telefon, e-mailový schránka, skype účet, adresa, bankovní účet), historie komunikace a historie výuky. Osobní údaje jsou chráněny v souladu s Podmínkami ochrany osobních údajů, které najdete na adrese https://ladanto.cz/stranka/ochrana-osobnich-udaju.

 5. Uživatel může provozovateli udělit souhlas se zasíláním novinek s informacemi prostřednictvím e-mailu či stránek,. Tento souhlas můžou uživatelé kdykoliv odvolat.

 6. Registrací uživatel udílí souhlas se zasíláním zpráv v rámci komunikace student - lektor – provozovatel, jejich kopií provozovateli a notifkací. Tento souhlas je nutný pro provoz webu, aplikace a poskytování služeb

 

VIII. Reklamace a nárok na vrácení prostředků

 1. V případě, že se student nemůže zúčastnit výuky může lektor v rámci evidence absence, zaznamenat neúčast studenta.

 2. Student takto zaznamenanou neúčast uvidí ve výpisu svého plánu výuky a následně ji může stiskem tlačítka a doplněním důvodu (zdravotní problémy, dohoda s lektorem atp.) reklamovat, a to do sedmi dní ode dne termínu vyučované hodiny. V případě, že studen nevyužije tuto sedmidenní lhůtu, zříká se tím možnosti reklamace a prostředky odpovídající odměně lektora budou převedeny na účet tohoto lektora.

 3. Reklamace neodučené nebo omluvené hodiny je plně v režii lektora, který odůvodněnou reklamaci může po dohodě zamítnout nebo schválit. Lektor je povinen vyřídit reklamaci do sedmi dnů od její obdržení. Neučiní-li tak má se za to, že reklamaci vyřídil záporně.

 4. V případě schválení reklamace se vrátí, resp. zůstanou, prostředky na virtuální účet studenta, a to bez nároku na provizi provozovatele.

 5. Lektor bere na vědomí riziko, že pokud budou neoprávněně zamítnuté reklamace časté, může se tato aktivita projevit v lektorově hodnocení a při opakované stížnosti může dojít i k blokování či smazání jeho účtu, jako reakce na hrubé porušení pravidel portálu www.ladanto.cz.

 

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 1.10.2021